Рангове и повишаване в държавна служба на държавните служители

Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността. Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: 'младши ранг' и 'старши ранг'. Младшият и старшият ранг имат по пет степени. Минималният ранг за всяка длъжност се определя в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за ръководните длъжности се определя най-малко трети младши ранг.

При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които нямат стаж, органът по назначаването определя пети младши ранг. При постъпване за първи път на държавна служба на лицата, които отговарят на изискванията за години професионален опит в осъществяване на съответната дейност, органът по назначаването определя ранг, съответстващ на минимално предвидения в Класификатора на длъжностите в администрацията ранг за съответната длъжност.

Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или на по-висока длъжност. Повишаването е обвързано с оценката от изпълнението на длъжността, с обучението и развитието на държавните служители.

Повишаването в ранг на държавния служител се извършва:

  1. в следващия старши ранг и от I младши в V старши ранг:
    • при три последователни годишни оценки, не по-ниски от 'Изпълнението надвишава изискванията';
    • при четири последователни годишни оценки, не по-ниски от 'Изпълнението напълно отговаря на изискванията';

2. в следващия младши ранг на периоди:

    • при две последователни годишни оценки, не по-ниски от 'Изпълнението надвишава изискванията';
    • при три последователни годишни оценки, не по-ниски от 'Изпълнението напълно отговаря на изискванията'.

Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността 'Изключително изпълнение'.

Повишаването в длъжност може да се извърши чрез заемане на по-висока длъжност в друга или в същата администрация. Заемането на по-висока длъжност в друга администрация се извършва по реда на чл. 81а и 81б от Закона за държавния служител, както и на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор.

За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор може да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и: имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността 'Изключително изпълнение' или 'Изпълнението надвишава изискванията', или имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността 'Изпълнението напълно отговаря на изискванията' и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.

Справка: Глава III, раздел VII от Закона за държавния служител (чл. 73-75); чл. 25-30 от Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.).