Закрила при прекратяване на служебното правоотношение

В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. 107б, а именно:

  • органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, само на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗДСл (при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител);
  • органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл (при съкращаване на длъжността) с държавна служителка, която е бременна или е в напреднал етап на лечение ин-витро. Прекратяването в този случай се допуска, ако има друга подходяща длъжност в същата администрация и служителката откаже да я заеме.