Трудови злополуки

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално осугуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Станалата трудова злополука се декларира от осигурителят, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа – от предприятието ползвател, пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок от 5 работни дни от узнаване на нейното настъпване.

За всяка злополука се извършва разследване от Комисия под ръководството на ТП на НОИ и задължителното участие на представители на ИА „ГИТ', на комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи.

Работодателят поддържа регистър на трудовите злополуки.

В ТП на НОИ се съставят досиета на злополуките и се води регистър.

Контролът по спазване на нормативните изисквания за установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на НОИ.

Контролът по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприетите мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на ИА „ГИТ'.