СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Уважаеми потребители на административни услуги,

От 01.06. ще започне да работи електронната системата за „Електронни удостоверения по Закона за обществените поръчки“, което ще наложи следните промени в начините и каналите за заявяване, издаване и получаване на удостоверение за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки1:

  1. Заявяване по електронен път – с новата електронна система Вие сами ще можете по всяко време да създавате необходимото Ви удостоверение, като за целта ще е необходимо единствено да имате валиден електронен подпис на физическото или юридическото лице, за което се издава удостоверението.
  2. Заявяване на място в нашите Дирекции „Инспекция по труда“ чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време от 09.00 до 17.30 служител в Дирекция „Инспекция по труда“ ще приеме вашето заявление.
  3. Заявяване чрез изпращане на заявление по поща или по куриер – ще можете да изпратите по поща или по куриер заявление за издаване на удостоверението до нашите Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще Ви бъде издадено и изпратено/предоставено по посочения от Вас в заявлението начин.

Освен в Дирекциите „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверение на място по пощата или по куриер ще можете да подавате и на адреса по седалище и адрес на управление на Агенцията (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

ВАЖНО: Считано от 01.06.2018 г. ИА ГИТ спира да приема заявления за издаване на удостоверение, изпратени на електронна поща. Постъпилите след 31.05.2018 г. на електронна поща заявления няма да бъдат завеждани и обработвани.

Забележка: Удостоверението се издава на физически и юридически лица във връзка с:

  1. Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки;
  2. Сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
  3. Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 'Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура' от мярка 7 'Основни услуги и обновяване на селата в селските райони' от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  4. Инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 'Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие' на мярка 19 'Водено от общностите местно развитие' от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.