ИА ГИТ участва в трети транснационален семинар по проект „НАПРЕДЪК (RAISE UP)-VS/2017/0320

Експерти на ИА ГИТ се включиха в третия транснационален семинар по проект „НАПРЕДЪК-RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд - VS/2017/0320”, който се проведе в гр. Скопие, Бивша Югославска Република Македония. ИА ГИТ е партньор на проекта.

По време на семинара експерти на Агенцията споделиха натрупан опит и добри практики за противодействие и нулева толерантност към всички форми на недекларирания труд, с фокус сектор „Земеделие“, включително и въведените еднодневни договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, насочени към изсветляване на работната сила в сектора.

Участие в проявата взеха както представители на партньорските организации по проекта: FLAI-CGIL, Агро-Синдикат-Македония, ИА ГИТ и ALPPA, така и представители на Европейска Федерация на синдикатите по храните, земеделието и туризма (EFFAT), Европейската Комисия, Държавния инспекторат за труд - Македония, Фонд за пенсионно осигуряване на земеделските работници, Организация на работодателите в Македония, Синдиката на работниците в селското стопанство, водоснабдяването, хранителната и тютюнева промишленост - Сърбия, Държавната данъчна институция - Македония, Представителството на Съвета на Европа -програмен офис - Скопие и други заинтересовани страни в сферата на справянето с недекларирания труд. Г-н Andr Shpan - секретар за селското стопанство към EFFAT, подчерта необходимостта от сътрудничество между синдикати и институции както на държавно, така и на международно ниво, като предпоставка за изработване на ефективни законови решения за противодействие на недекларирания труд. Той приветства активния диалог между ИА ГИТ и синдикатите като пример за добра практика, която следва да се разпространява и популяризира сред държавите.

Програмата включи още посещение на селскостопански производители и преработватели в районите на Преспа и Тиквеш, срещи с работници, заети със сезонното прибиране на реколтата.

Предстои провеждането на семинар на местно ниво, иницииран от ИА ГИТ за представяне на резултатите от проведено проучване за обществените нагласи във връзка с приемане и/или неприемане на форми на недеклариран труд пред ключовите партньори по проекта и заинтересовани стране. По време на семинара ще бъдат изведени изводи и заключения от проведените транснационални семинара в Пловдив, Таранто (Италия) и Скопие (Бивша Югославска Република Македония).