2020 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.4

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация
491/20.05.2020