ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!

Днес, 21.04.2020 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. временно се спира достъпът до Портала за предоставяне на образци на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда поради надграждането на системата с нова функционалност във връзка с параграф 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01-250/13.04.2020 г.

Новата функционалност позволява по време на извънредното положение предоставяне по електронен път на образци на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда за повече от един ден, каквато възможност е регламентирана с измененията в ЗМДВИП.

Указания за използването на Портала във връзка с новата функционалност за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от КТ за повече от един ден.