Процедура за разглеждане и решаване на постъпили сигнали по чл.107 и следващи от АПК И и сигнали по реда на глава осма от АПК