Списък на категориите информация съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗДОИ

По точка:

Категория информация

Налична на адрес:

Формат

1.

Описание на правомощията на изпълнителния директор, структура на изпълнителната агенция, функционална характеристика на дирекциите в структурата на изпълнителната агенция

http://gli.government.bg/bg/node/6362
http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/350
http://gli.government.bg/bg/node/6333
http://gli.government.bg/bg/node/6334
http://gli.government.bg/bg/node/6338
http://gli.government.bg/bg/node/6339
http://gli.government.bg/bg/node/6337
http://gli.government.bg/bg/node/6341
http://gli.government.bg/bg/node/6342
http://gli.government.bg/bg/node/6343
http://gli.government.bg/bg/node/6340
http://gli.government.bg/bg/node/6335
http://gli.government.bg/bg/node/6336
http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/348
http://gli.government.bg/bg/node/6363
http://gli.government.bg/bg/node/6364

pdf, html

2.

Списък на издадените нормативни и общи административни актове

Няма правомощия да издава нормативни и общи административни актове

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от служителите на Агенцията:

Автоматизирана информационна система на ИА ГИТ

 

html

Правно-информационна система "Сиела"

https://www.ciela.net/

html

Среда за междурегистров обмен - RegiX

http://e-gov.bg/wps/portal/agency/systems/info-systems/regix

html

Портали:

Система "Електронни удостоверения"

https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext

html

Български единен национален уебсайт относно командироване на работници

https://postedworkers.gli.government.bg/

html

Система за договори по чл. 114а от КТ

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

html

Публични регистри

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/PublicService/ServiceIndex

html

Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

html

4.

Административни адреси на приемните на ИА ГИТ в областните градове, работно време и дни и часове за консултации, адреси на електронна поща, телефони за контакт

https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

html

5.

Устройствен правилник на ИА ГИТ

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/359

pdf

6.

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Агенцията

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/368
https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/369
https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/370

pdf

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на ИА ГИТ, съгласно ЗПФ

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/393

pdf

8.

Информация за провежданите в ИА ГИТ обществени поръчки, съгласно ЗОП

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/432

pdf, html

9.

Проекти на нормативни актове

Няма правомощия да изготвя проекти на нормативни актове

10.

Уведомления за откриване на производства по издаване на общи административни актове

Няма правомощия да издава общи административни актове

11.

Информация за упражняването на правото на достъп до информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията

http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/405

pdf, doc, docx, html

12.

Обявления за конкурси за държавни служители

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/425

pdf, doc, docx, html

13.

13.1. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/449

pdf, doc, docx, html

13.2. Декларации на служителите на ИА ГИТ по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/354

pdf, html

14.

Информация, която е публична по Закона за защита на класифицираната информация

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/405

pdf, html

15.

Информация, представляваща обществен интерес или която се изготвя и предоставя по силата на закон

http://www.gli.government.bg/
Основно в рубрики:

  • "За нас"
  • "Законодателство"
  • "Дейност на агенцията"
  • "Административно обслужване"
  • "Пресцентър"
  • "За работодатели и работещи"

pdf, doc, docx, html

16.

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/405

pdf, doc, docx, html