„Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.06 Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“

Номер в профила на купувача
16
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали както следва:

1. Изработване и разпространение на рекламен интернет банер – 1 бр.;
2. Изработване на клип – 1 бр.;
3. Изработване на електронни информационни материали 500 бр. – DVD диск със записан на него рекламен клип и други информационни материали;
4. Отпечатване на информационни материали – 15 000 бр.;
5. Отпечатване на наръчник за управление на качеството – 500 бр.