„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
88
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1687 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС.

Обхвата на обществената поръчка включва доставка на автомобилен бензин А-95Н. Доставката на горивото следва да се извършва в търговските обекти на участниците, разположени на територията на Република България. Потенциалните изпълнители следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива, включваща минимум по един търговски обект на територията на всеки един областен град в страната, където са разположени териториалните структури на ИА ГИТ. Обектите (бензиностанциите) на потенциалните изпълнители трябва да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.