„Осигуряване на самолетни билети за нуждите на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд““

Номер в профила на купувача
89
Вид
публично състезание
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Обект на поръчката е избор на изълнител за осигуряване на 98 броя двупосочни самолетни билети за превоз на пътници и багаж с включени летищни такси, такси за сигурност, медицинска застраховка и други такси, както и такива, установени от местните законодателства за нуждите по изпълнението на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ до следните дестинации: България, Норвегия, Румъния, Естония и Литва.

Поръчката се финансира по Фонда за двустранни отношения (ФДО) по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г., в изпълнение на Проект „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ (“COOPERATION FOR DECENT WORK“), по който Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е конкретен бенефициент.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП