Проект BG051PO002/12/1.1-05 „Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”