Цели на проекта

Инструментът за самооценка е разработен в изпълнение на проект DFPO-1.002 "Сътрудничество за достойни условия на труд", финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Целта на инструмента за самооценка е оценяването на риска от полагане на недеклариран труд. Инструментът помага на работници и служители, на
работодатели и други заинтересовани страни да преценят до каква степен се спазва приложимото в България трудово законодателство и дали се нарушават трудови права. 

Всички данни, събирани при попълване на въпросника, се използват само за целите на по-доброто информиране на работниците и служителите за степента на
индивидуалния риск от полагане на недеклариран труд. Чрез събираната информация не могат да бъдат идентифицирани конкретни лица. Тези данни, в обработен вид, ще послужат за подобряване на информационната и контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с акцент върху справянето с недекларирания труд. Чрез инструмента работодателите също могат да оценят дали прилагат трудовото законодателство по начин, който гарантира на работниците и служителите им декларирането в пълен обем на положения от тях труд. 

Инструкция за попълване

Инструментът за самооценка Ви дава възможност да оцените доколко има риск полаганият от Вас труд да е недеклариран. Той е създаден въз основа на методология, разработена в рамките на проекта.

За да направите Ваша самооценка какъв е рискът да работите недекларирано отворете секция „Направи самооценка“ от основното меню. Попълнете общата демографска информация и въпросите, които адресират оценяваните рискове.

Прегледайте въведените отговори и когато сте готови, натиснете бутона „Запази“. Всички въпроси са задължителни.

След запазване се активира страницата на оценката.

След всеки въпрос е показана препоръка в зависимост от отговора Ви.

В долния край на страницата е показана общата оценка и препоръките към нея (с фон на "светофарен принцип").

Можете да запазите интернет адреса на оценката (URL), за да я прегледате в бъдеще. 

Направи самооценка