Провери дали работиш недекларирано - онлайн инструмент

Били ли сте ангажирани с работа или друга дейност срещу заплащане през последните 30 дни, дори и за 1 час (вкл. във ферма или семеен бизнес)?
За да извършите самооценка, е необходимо да сте полагали труд срещу заплащане през последните 30 дни.
С какъв вид договор е уредена Вашата работа или дейност?

Благодарим Ви! Въпросникът оценява рисковете за полагане на недеклариран труд във формална бизнес среда. Той може да е напълно недеклариран или частично недеклариран, като част от заплатата се заплаща официално, а част от нея — на ръка и неофициално.

Въпреки че не съществува официално определение на понятието недеклариран труд, в Европейския съюз е възприето, че с него се обозначава всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт.

Ако считате, че предоставяте работна сила в нарушение на Кодекса на труда и отношенията Ви не са уредени като трудови с писмен трудов договор, може да сигнализирате Инспекцията по труда на https://www.gli.government.bg/bg/node/6499