„Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013 , по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Номер в профила на купувача
22
Вид преди 04.2016
публична покана
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Предмет на настоящата поръчка е услугата: “Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013. В рамките на настоящата поръчка следва да се извършат необходимите действия за сертифициране на разработената и внедрена Система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Очакваният резултат е придобиване на сертификат/удостоверение за въведена система за управление на информационната сигурност, съответстващата на стандарта ISO 27001 в ИА ГИТ с валидност 3 (три) години.