Случаят с българите в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на работа

Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда

Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание. Лицата, по техни данни, са убедени да заминат от физическо лице без да имат информация то да е представител на регистрирана в Агенцията по заетостта фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или на работодател, който ще командирова в рамките на предоставяне на услуги. Заплатили са такса, каквато при законосъобразно изпращане или командироване не може да бъде искана от лицата, търсещи работа. Заминали са без каквито и да е писмени документи, в които да са договорени условията им на труд и пребиваване в приемащата държава, да са налични данните на изпращащия ги, на работодателя в приемащата държава. При липса на тези данни Инспекциите по труда и в България, и в приемащата държава, са в обективна невъзможност да осъществят контрол.

Въпреки липсата на достатъчно информация за осъществяване на контрол, Инспекцията по труда се самосезира и се полагат усилия да се установят повече данни за начина на изпращане на групата, за да бъде извършена проверка в рамките на правомощията на Агенцията. Прави се опит и за идентифициране на работодателя в Швеция с цел сигнализиране на местните контролни органи.   

Повече информация за правата и задълженията на търсещите работа мобилни работници се публикува периодично в сайта на Инспекцията по труда. Такава може да бъде открита и на https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

Случаят съвпадна със създаването на кратко ръководство за справедлива сезонна работа от Европейския орган по труда (ЕОТ). Част от него е чек лист с въпроси, отговорите на които насочват дали изпращането за сезонна работа в рамките на Европейския съюз е законосъобразно. В брошурата са описани основни права, които гражданите на ЕС или граждани на държави извън ЕС, които законно пребивават в държави от ЕС, имат. Информацията обръща внимание и на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. Публикувани са и линкове към полезна информация и към данни на институции, с които лицата могат да се свържат при нарушени техни права и които са достъпни при онлайн разпространението на брошурата.

„Вашето ръководство за справедлива работа“ е разработено в рамките на кампанията „Права през всички сезони“, насочена към повишаване на осведомеността на мобилните сезонни работници и техните работодатели относно правата и задълженията им. Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането на кампанията за България. Публикациите за кампанията в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

 Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons