ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОС

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начало: 22.04.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 23.05.2014 г., 17.30 часа

Краен срок за представяне на оферти: 02.06.2014 г., 17.30 часа

Отваряне на офертите: 03.06.2014 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Решение № ОП-023/25.07.2014 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПКТ-069/14.05.2014 г. до всички потенциални участници (79.03 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-074/16.05.2014 г. до всички потенциални участници (79.1 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-075/16.05.2014 г. до всички потенциални участници (74.66 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-076/16.05.2014 г. до всички потенциални участници (77.08 KB)

pdf.gifОтговор № ПКТ-077/16.05.2014 г. до всички потенциални участници (132.77 KB)

Отговор № ПКТ-083/21.05.2014 г. до всички потенциални участници

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА:

pdf.gifРешение № ОП-012/30.04.2014 г. (127.88 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (137.84 KB)

pdf.gifРаздел I. Решение № ОП-010/22.04.2014 г. (95.7 KB)

pdf.gifРаздел II. Обявление № ОП-011/22.04.2014 г. (452.98 KB)

pdf.gifРаздели III-VI. Документация (473.42 KB)

doc.gifРаздел VII. Приложения (427.5 KB)