Доставка на копирна хартия за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
93
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „Ронос“ ООД, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ със срок на изпълнение: от датата на сключване на договор до 08.06.2021 г. или до изчерпване на предвидените количества, което от събитията настъпи първо.

Обхвата на поръчката включва доставка на нерециклирана копирна хартия, формат А4 за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури. Нерециклираната копирна хартия следва да отговаря на определени технически показатели, които са посочени в техническата спецификация, неразделна част от Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г.