Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ

Номер в профила на купувача
94
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г. с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“.

Предмета на поръчката включва доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Техниката следва да отговаря на показатели, които са посочени в техническата спецификация на Възложителя, съответстващи на техническите параметри по Рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г.

Номер на процедурата в СЕВОП: 2454

Линк на процедурата в профила на купувача на Министерство на финансите

Линк към процедурата в РОП