Функции на ИА ГИТ

Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда' (ИА ГИТ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Издръжката на Главна инспекция по труда се формира от бюджетни средства и от собствени приходи. Организирана е в Обща и Специализирана администрация.
Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Организирана е в четири дирекции: 'Управление на човешките ресурси' , 'Финанси', 'Административно обслужване и информационни технологии', 'Обществени поръчки и управление на собствеността'.
Специализираната администрация е организирана в следните дирекции: 'Правно осигуряване на инспекционната дейност', 'Трудова мобилност' и Главна дирекция 'Инспектиране на труда' с териториални дирекции 'Инспекция по труда' - 28 на брой, със седалища в областните градове.
Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. При осъществяване на своята дейност може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.
Главната инспекция по труда
осъществява дейността си, като:
  1. контролира спазването на трудовото законодателство;
  2. упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;
  3. дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
  4. уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.