Разпрострени КТД

Съгласно чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда, когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.

 

Разпрострени браншови КТД - действащи

Браншови колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш pdf.gifЗаповед № РД-01-139/12.05.2022 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране на действието на браншови (отраслов) колективен трудов договор

Разпрострени браншови КТД - архив

Отраслов (браншови) колективен трудов договор за отрасъл "Проучване, добив и преработка на минерални суровини" pdf.gifЗаповед № РД-01-538/29.06.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране на действието на браншови (отраслов) колективен трудов договор (193.22 KB)
pdf.gifЗаповед № РД-01-427/30.05.2011г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови (отраслов) колективен трудов договор(73.53 KB)
pdf.gifОтраслов (браншов) трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия от икономически дейности съгласно КИД-2008: B 05; B 06; B 07; B 08; B 09; C 19.2; C 20.51; C 23.52; C 23.62; C 23.7; F 42; F 43.13; H 49.41; M 72(613.68 KB)
Отраслов (браншови) колективен трудов договор за отрасли "Събиране, пречиствани и доставяне на води" и "Събиранеотвеждане и пречистване на отпадъчни води" pdf.gifЗаповед № РД01-751/18.09.2012г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови (отраслов) колективен трудов договор (690.63 KB)
pdf.gifОтраслов (браншов) трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия от икономически дейности съгласно КИД-2008: Е36 'Събиране, пречистване и доставяне на води' и Е37 'Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води' (12.1 MB)
pdf.gifДопълнително споразумение от 24.01.2013г. (689 KB)
Отраслов (браншови) колективен трудов договор за икономическа дейност "Производство на хартия, картон и издалия от хартия и картон" pdf.gifЗаповед № РД01-608/16.07.2012г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови (отраслов) колективен трудов договор (763.76 KB)
pdf.gifОтраслов (браншов) трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия от икономически дейности съгласно КИД-2008: С 17 'Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон' (7.82 MB)
Браншови колективен трудов договор в сектор "Събиране, пречистване и доставяне на води" pdf.gifЗаповед № РД 01-161/16.02.2010г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови колективен трудов договор (17.56 KB)
pdf.gifБраншови колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: Е 36; Е 37; и по НКИД за 2006г.: Е 41 (740.7 KB)
Браншови колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш pdf.gifЗаповед № РД 01-371/11.05.2010г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови колективен трудов договор (22.92 KB)
pdf.gifБраншови колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: С 11.05; С 11.06 (1.94 MB)
Браншови колективен трудов договор "Целулозно-хартиена промишленост" pdf.gifЗаповед № РД 01-607/23.08.2010г. на министъра на труда и социалната политика за разпростиране действието на браншови колективен трудов договор (24.26 KB)
pdf.gifБраншови колективен трудов договор с разпростряно действие във всички предприятия в икономически дейности по КИД – 2008: С 17.1; С 17.11; С 17.12; С 17.2; С 17.21; С 17.22; С 17.23; С 17.24; С 17.29 (1.66 MB)