Публични регистри

Submitted by denitsa.vasileva on Вт., 13.02.2024 г. - 14:04

Регистър на колективните трудови договори

Специалният регистър на колективните трудови договори се поддържа от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на основание чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда.

В регистъра се вписват сключените колективни трудови договори на ниво предприятие, община и отрасъл (бранш).


Регистър на декларациите по чл. 15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Регистърът е създаден и се поддържа на основание чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Наредба  за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.).

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата регистърът съдържа:

  1. номер и дата на регистрация на декларацията;
  2. наименование на предприятието;
  3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
  4. адрес на предприятието;
  5. име, презиме и фамилия на законния представител на предприятието.