Сигнал за корупция

Уважаеми граждани,

Съгласно изготвената от Съвета на Европа, Гражданска конвенция за корупцията, открита за подписване през 1999 г., се дава следното определение на термина “корупция”“Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Може да подадете сигнал за конкретни случаи на корупция. Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Сигналът, който подавате, може да е сканирано копие на документ, подписано с КЕП или електронен документ в един от следните формати: *.doc, *.docx (MS Word), *.xls, *.xlsx (MS Excel), *.pdf (Adobe Acrobat), *.jpg, *.jpeg (изображения), подписан с КЕП. Подписването на електронния документ може да се извърши със средствата на използвания офис пакет или чрез софтуер за подписване.

Подписаният с електронен подпис сигнал, под формата на файл с разширение p7s или p7m, следва да прикачите към формуляра.

Моля, пишете на КИРИЛИЦА!

За допълнителна информация: http://anticorruption.government.bg/

ВНИМАНИЕ! Ако желаете да подадете сигнал за нарушение на трудовото законодателство, моля, използвайте: Формуляра за подаване на сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСл.


ВСИЧКИ ПОЛЕТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ!

Имена на подателя:
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
15 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, png, gif, jpg, zip, rar, p7s, p7m, p7a, .

Приемат се следните типове файлове: .jpg, .gif, .png, .txt, .doc, .rtf, .pdf, .zip, .rar, .p7s, .p7m

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.