Харта на клиента

 

1_2020_02_14_154451.jpg

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) към Министъра на труда и социалната политика е орган на изпълнителната власт за осъществяване на контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите и служебни отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност и/или се провежда обучение.

МИСИЯ НА ИА ГИТ

Осъществяване на контрол за защита на трудовите и служебните права на работещите и налагане на единно прилагане на трудовото законодателство в предприятията.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ИА ГИТ – инспектиране и консултиране

 • Главната инспекция по труда осъществява дейността си като контролира спазването на трудовото законодателство и упражнява специализиран контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон.
 • Дава консултации, сведения и технически съвети на работодателите и работещите относно най-ефективните методи за спазването на законодателството, свързано с трудовите и служебни правоотношения, здравословните и безопасни условия на труд и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ:

Въвеждането на Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството и информационната сигурност в дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е стратегическо решение, взето от ръководството през 2010 г. и представлява ново стъпало в организационното и функционалното развитие на Агенцията. Разработената и въведена в Агенцията ИСУ се основава на стандартите ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005.

Ръководството на ИА ГИТ определя своята политика по качество като стремеж към непрекъснатото подобряване качеството на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство и законодателството в областта на заетостта и държавната служба и административното обслужване с цел защита на трудовите и социални права на работниците и служителите и увеличаване приноса на Агенцията в осигуряването на безопасен, справедлив и достоен труд в Република България.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството;
 • по-качествено и ефективно изпълнение на законоустановените правомощия на Агенцията;
 • съвместимост между обществените нагласи и очаквания и резултатите от контролната дейност на Агенцията;
 • увеличаване обхвата на инспектираните предприятия;
 • приоритетно инспектиране в секторите с високи нива на заетост на уязвими групи – хора с увреждания, възрастни работници, работещи жени, работници с временни (срочни) договори и работници мигранти;
 • подобряване на координацията и съвместната дейност с други държавни контролни органи, институции и организации;
 • стимулиране инициативата на социалните партньори за включването им с идеи и проекти за постигане на безопасен, справедлив и достоен труд;
 • постоянна обратна връзка и измерване на удовлетвореността на клиентите и заинтересованите страни с цел повишаване на институционалния имидж на Агенцията;
 • управление на ресурсите и процесите професионално и компетентно, като счита своите служители за най-важен ресурс и непрекъснато поддържа у тях компетентност, мотивация и удовлетвореност.

Целите в политиката на Агенцията са насочени към превенция и публичност при инспектирането по труда, в т.ч. по спазване нормативните изисквания на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител, сътрудничество с администрации от правителствения сектор и с неправителствени организации, подпомагане дейността на тристранните съвети по условия на труд на национално и браншово ниво, както и дейността на комитетите/групите по условия на труд в предприятията.

Ние, служителите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, водени от желанието да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване, ще се ръководим от тази Харта на клиента и заложените в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за администрацията принципи за:

 • законност;
 • съразмерност - разумност, добросъвестност и справедливост;
 • служебно начало;
 • истинност;
 • равенство и взаимно уважение;
 • самостоятелност и безпристрастност;
 • бързина и процесуална икономия;
 • достъпност, публичност и прозрачност;
 • последователност и предвидимост;
 • отговорност и отчетност;
 • ефективност;
 • субординация и координация;
 • конфиденциалност.

В областта на административното обслужване ще Ви гарантираме:

 • равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 • различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 • любезно и отзивчиво отношение;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 • надеждна обратна връзка;
 • изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 • качество на предоставяните услуги;
 • спазването на изискванията на базисните модели за обслужване „на едно гише' и комплексно административно обслужване.

С настоящата Харта на клиента искаме да Ви разясним формите на обслужване, които можем да Ви предложим, да Ви представим нивото на обслужване, което можете да очаквате от ИА „Главна инспекция по труда", както и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно с Вас.

Цели, които си поставяме

Да отговорим бързо, компетентно, изчерпателно и разбираемо на въпросите Ви, свързани с дейността по прилагане и спазване на законодателството, в областта на трудовите и служебни правоотношения, здравословните и безопасни условия на труд и на Закона за насърчаване на заетостта.

В законоустановените срокове да разглеждаме и предприемаме съответните действия по подадени от Вас искания, сигнали и предложения, свързани с дейността на ИА ГИТ.

Да ви предоставим бързо и качествено административните услуги, от които се нуждаете.

Да поддържаме в актуален вид в интернет страницата ни и на информационните табла в ИА ГИТ и териториалните ни дирекции „Инспекция по труда” пълната информация относно процедурите по заявяване на административни услуги и необходимите документи.

Канали за достъп до обслужване на физически и юридически лица в ИА ГИТ:

1. Обслужване на физически и юридически лица на място

Подаване на искания и заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да подадете в деловодствата на ИА ГИТ и дирекциите „Инспекция по труда” в страната в работното време на администрацията – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа. Административните адреси на деловодствата и приемните можете да намерите в интернет страницата ни: http://gli.government.bg/bg/node/4328 и http://gli.government.bg/bg/map-directorates

Консултация по интересуващи Ви въпроси от компетентността на ИА ГИТ може да получите на място в приемните ни за граждани.

1.1. В Административния център на Министерство на труда и социалната политика, находящ се в сградата на МТСП: гр. София, ул. Триадица №2

 • По трудовоправни въпроси и въпроси, свързани с изпълнението на държавната служба – понеделник и петък от 14 до 16 часа.
 • По въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа – сряда от 14 до 16 часа.

1.2. В дирекциите „Инспекция по труда' по обявен в дирекциите график.

2. Обслужване на физически и юридически лица чрез лицензирани пощенски оператори

Подаване на искания и заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите на хартиен носител по пощата или чрез куриер на административните адреси на Агенцията и териториалните ни дирекции, като необходимите Ви адреси можете да намерите в интернет страницата ни: http://gli.government.bg/bg/node/4328 и http://gli.government.bg/bg/map-directorates

3. Осъществяване на обслужване на физически и юридически лица чрез наети национални телефонни линии и стационарни телефони на Агенцията

Информация и консултация по интересуващи Ви въпроси от компетентността на ИА ГИТ или по административното обслужване може да получите на наетите от ИА ГИТ национални телефонни линии и на стационарните телефони на Агенцията в рамките на работното време на администрацията – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

 • горещ телефон – 0700 17 670;
 • телефон за граждани, работещи в чужбина – 02/ 8101 747, с код за набиране извън Република България 00359.

Устни заявления за достъп до обществена информация се приемат на горещия телефон на Агенцията – 0700 17 670.

Сигнали за нарушения може да подадете на следните телефони:

 • горещ телефон 0700 17 670 – за нарушаване на трудовото законодателство;
 • телефон за трудови злополуки 0800 14 008 – за прикрити трудови злополуки;
 • телефон за граждани, работещи в чужбина 02/ 8101 747 (с код за набиране извън Република България: 00359) – за нарушения свързани с посредничеството за работа, работа на чужденци в Република България, престиране на труд от български работници и служители в чужбина.

4. Обслужване на физически и юридически лица посредством факс номера

Запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите и на обявените от Агенцията в интернет страницата ни факс номера: http://gli.government.bg/bg/node/4328

5. Обслужване на физически и юридически лица посредством електронна поща

Запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите и на обявените от Агенцията в интернет страницата ни адреси на електронна поща: http://gli.government.bg/bg/node/4328

Сигнали за корупция срещу служители на ИА ГИТ, както и оплаквания по повод на административното обслужване, можете да ни изпращате на електронната поща на:

6. Обслужване на физически и юридически лица посредством електронната страница на Агенцията

Чрез интернет страницата ни Вие можете да намерите необходимата Ви информация за:

 • историята, структурата, функциите и правомощията на Агенцията;
 • актуалните версии на нормативните актове, които имат отношение към нашата дейност;
 • стратегическите и годишните национални планове, в съответствие с които осъществяваме нашата дейност;
 • отчетите за дейността ни в изпълнение на стратегическите и годишните национални планове;
 • статистически данни за осъществената от нас дейност по месеци, тримесечия, шестмесечия и години;
 • административни услуги – пълно описание на процедурите по предоставянето им, необходимите Ви формуляри и документи, както и самите бланки на формуляри, сроковете за разглеждане на заявленията и др.;
 • изчерпателна информация относно начините и процедурите за достъп до обществена информация;
 • публичните и други регистри, които поддържа Агенцията;
 • полезна информация за работодатели и работещи и др.

Чрез интернет страницата ни Вие можете:

Стандарти за обслужване на физическите и юридическите лица

В ИА ГИТ се ангажираме със спазването на следните стандарти по отношение на максималното време за обслужване на физическите и юридическите лица:

 1. за издаване на индивидуален административен акт - до 14 дни от датата на започване на производството, като:
  • в случаите, когато с индивидуалния административен акт се декларират или констатират вече възникнали права и задължения или се издава документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, както и отказът да се издаде такъв документ – до 7 дни от датата на започване на производството;
  • за издаване на индивидуален административен акт, свързан с решаване на преписки, които могат да бъдат разгледани на основата на доказателства, представени заедно с искането или предложението за започване на производството, или на основата на общоизвестни факти, служебно известни факти или законови презумпции – незабавно, но не по-късно от 7 дни;
  • за издаване на индивидуален административен акт, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят - до един месец от започване на производството;
  • когато трябва да се поиска съгласието или мнението на друг орган, срокът за издаването на акта се смята съответно продължен, но с не повече от 14 дни;
 2. за отговор на запитвания - до 7 дни;
 3. за извършване на проверка по сигнал за нарушаване на трудовото законодателство – 1 до 2 месеца, съобразно предмета на проверката;
 4. за вземане на решение по предложение - до 2 месеца;
 5. за отговор на предложения – до 7 дни от постановяване на решението;
 6. за препращане на искания, предложения и сигнали до компетентния орган /администрация/ - до 7 дни от постъпването му;
 7. за вземане на решение по сигнал - до 2 месеца;
 8. за предоставяне на комплексно административно обслужване – до 3 дни от получаване на достъп до данните на административния орган, първичен администратор на данни;
 9. за съобщаване на решение по сигнал – до 7 дни от постановяване на решението;
 10. за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация – до 14 дни след датата на регистриране, а в предвидените от закона случаи може да се удължи с не повече от 14 дни;
 11. за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган – до 14 дни;
 12. за разглеждане и получаване на информацията по ЗДОИ - не по-малко от 30 дни от датата на получаване на решението;
 13. за отговор до омбудсмана на препоръките, предложенията и становищата, дадени от него – до 14 дни;
 14. времето за изчакване на вид административно обслужване на място не трябва да надвишава 20 мин.;
 15. за отговор на телефонни обаждания на специално определени телефони за запитвания – до 5 минути.

Важно:

 • В сроковете по предоставяне на услуги не се включва времето, през което документацията е върната за доокомплектоване от заявителя на услугата или до заявителя е отправено искане за допълнителна информация.
 • Сроковете за разглеждане на сигнали за нарушаване на трудовото законодателство започват да текат от постъпване на сигнала в компетентната дирекция „Инспекция по труда”, като при случаи на допълване на сигнала от страна на подателя или отстраняване на нередности по сигнала – срокът тече от последното направено допълнение по сигнала или от датата на отстраняване на нередностите по сигнала.
 • Когато Вашето искане не е от компетентността на ИА ГИТ, ние ще го препратим до компетентният орган, за което ще бъдете уведомени.
 • В случай, че не сте удовлетворени от начина на обслужване, Вие имате възможност да направите оплакване и/или да дадете своето предложение до изпълнителния директор на Агенцията за усъвършенстване на обслужването на физическите и юридическите лица. Ние се ангажираме периодично да анализираме получените оплаквания, предложения и коментари, както и да отговаряме на подателите на оплаквания от административното обслужване или от действията/бездействията на служители на ИА ГИТ относно предприетите от Агенцията мерки.
 • Не се разглеждат анонимни сигнали, както и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години (с изключение на сигнали за корупция срещу служители на ИА ГИТ).

От нас може да очаквате

 • равнопоставеност при достъпа до обслужване независимо от Вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или всякакви други признаци;
 • конфиденциалност при разглеждане на личните Ви проблеми и по отношение на информацията, която ни предоставяте;
 • внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение;
 • ясен, точен и достъпен език при общуването.

Нашите отговорности към Вас по отношение на обслужването и при предоставяне на услуги:

 • да се отнасяме с внимание и уважение към Вас;
 • да бъдем любезни и отзивчиви;
 • да зачитаме личното Ви достойнство;
 • да работим професионално;
 • да поддържаме в актуално състояние всички отворени канали за достъп до информация;
 • да предприемем всички необходими действия за качествено и точно обслужване и предоставяне на услуги.

Какво очакваме от Вас:

 • да се отнасяте към служителите на ИА ГИТ учтиво и с уважение;
 • да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • да посочвате имената си и своя точен адрес в писмата, които ни пишете, за да можем да Ви отговорим;
 • да ни предоставяте пълна и точна информация в съответните срокове, а когато е необходимо да ни предоставяте допълнителна информация;
 • да ни уведомявате за настъпили промени в обстоятелствата, когато сте подали сигнал, заявление или искане;
 • да идвате за консултации в приемното време.

 

Настоящата Харта на клиента е утвърдена със pdf.gifЗаповед № З-0960/19.12.2014г. (191.8 KB) на Изпълнителния директор на ИА ГИТ, изменена със Заповед № З-0081/21.01.2016 г.