Формуляри

Бланка за сигнал за нарушаване на трудовото законодателство

doc.gifСигнал за нарушаване на трудовото законодателство

Документи за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на непълнолетни лица.doc (по услуга 2377 от Административния регистър)

Документи за издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила

 doc.gifИскане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда (по услуга 598 от Административния регистър)

Документи за издаване на нова трудова книжка

doc.gifЗаявление-декларация за издаване на нова трудова книжка (по услуга 804 от Административния регистър)

doc.gifПриложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (по услуга 804 от Административния регистър)

Документи за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

doc.gifИскане за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка (по услуга 1465 от Административния регистър)

doc.gifПриложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС (по услуга 1465 от Административния регистър)

Документи за издаване на разрешения свързани с работа с взривни материали

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (по услуга 2225 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (по услуга 803 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (по услуга 1460 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (по услуга 2197 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология (по услуга 2252 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология (по услуга 2204 от Административния регистър)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология от внос (по услуга 2230 от Административния регистър)

Издаване на удостоверения за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

doc.gifЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП Относно: Издаване на удостоверение за наличие/липса на обстоятелства за сключване на договор по обществена поръчка или на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (по услуга 2553 от Административния регистър) 

doc.gifЗАЯВЛЕНИЕ Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3, т. 8 от НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. за прилагане на подмярка 19.2 'Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие' на мярка 19 'Водено от общностите местно развитие' от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (по услуга 2553 от Административния регистър) 

doc.gifЗАЯВЛЕНИЕ Относно: Искане по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 'Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура' от мярка 7 'Основни услуги и обновяване на селата в селските райони' от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (по услуга 2553 от Административния регистър) 

Заявления за достъп до „Системата за електронни удостоверения“ (административни органи, осъществяващи публични функции лица и предоставящи обществени услуги организации)

doc.gifЗаявление за достъп до системата за 'Електронни удостоверения'

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ (ЗТМТМ)

doc.gifУведомление по чл. 10, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Заявления за достъп до секция „Електронно подаване на информация“ в портала за Е-услуги

doc.gifЗаявления за достъп до секция „Електронно подаване на информация“ в портала за Е-услуги

Документи относно искане за разсрочване на задължения по влезли в сила наказателни постановления

doc.gifИскане за разсрочване плащането на задължения по влезли в сила наказателни постановления

doc.gifДекларация за семейно положение

doc.gifДекларация за имуществено състояние

doc.gifДекларация за имуществени задължения

doc.gifПроект на погасителен план

Други

doc.gifИскане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от КТ (по услуга 599 от Административния регистър) 

doc.gifИскане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

doc.gifПротокол за устно заявяване на административна услуга

doc.gifОтчитане на извънреден труд

doc.gifNotification_for_actual_commencement_of_work_of_a_third_country_citizen