Обща информация

I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, може да бъде подаден:

 1. Чрез Интернет формата за подаване на сигнали на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6500
 2. На място всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите в:
  • Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ : гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3,
  • в дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове на страната. Адреси на ДИТ може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Сигналът може да бъде предаден на нашите служители или да бъде пуснат в кутиите за сигнали, оплаквания, похвали и предложения.

 1. По пощата или по куриер, адресиран до:
  • Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3;
  • дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове на страната. Адреси на ДИТ може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates
 2. На електронна поща:
 3. През Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление на адрес: https://edelivery.egov.bg/
 4. По телефон: 0700 17 670 всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

II. Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

 • Три имена на подателя.
 • Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител.
 • Адрес за кореспонденция, електронна поща.
 • Телефон за контакт.
 • Данни за институциите, които вече са информирани.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението, и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”


За анонимни сигнали се считат:

 • получени по пощата, без посочено пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали, получени чрез Интернет формата за подаване на сигнали, без посочено пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;
 • сигнали по телефона, без посочено  пълно име и адрес на гражданина или организацията, от която изхожда, и адрес за кореспонденция.
 • За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Агенцията е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират и/или не отговарят на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две години, считано от датата на подаването на сигнала.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.


II. Сигнали, съдържащи твърдения за наличие на несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси могат да се подават:

 1. Чрез Интернет формата за подаване на сигнали на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6500
 2. На място всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3. Сигналът може да бъде предаден на нашите служител или да бъде пуснат в кутията за сигнали, оплаквания, похвали и предложения.
 3. По пощата или по куриер, адресиран до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3.
 4. На електронна поща:
 5. През Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление на адрес: https://edelivery.egov.bg/
 6. По телефон: 0700 17 670 всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Сигналът следва да съдържа следните реквизити:

 • Трите имена, ЕГН, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива.
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея.
 • Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено.
 • Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 • Дата на подаване на сигнала.
 • Подпис на подателя.

Ако сигналът не съдържа някои от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок, сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията за служител/и на ИА ГИТ може да подаде сигнал до изпълнителния директор на Агенцията в качеството му на орган по назначаване или до Комисията за противодействие на корупцията и не може да бъде преследван само заради това, освен когато сигналът е подаден с цел оклеветяване или уронване на престижа и доброто име на лицето, срещу което се подава.

Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересисе осъществява чрез:

 • неразкриване на самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
 • неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
 • неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 • неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, касаещи други лица, различни от неговия подател;

опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.