Сътрудничество и партньорство

Във връзка с осъществяването на ефективна и ефикасна контролна дейност ИА ГИТ има подписани Споразумения за координация и сътрудничество с редица държавни институции и организации на работодателите и синдикатите:

  • Национална агенция за приходите;
  • Държавна агенция за закрила на детето;
  • Агенция за социално подпомагане;
  • Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене;
  • Главна дирекция 'Инспекция за държавен технически надзор';
  • Агенция по заетостта;
  • Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните;
  • Конфедерация на независимите синдикати в Република България;
  • Конфедерация на труда 'Подкрепа';
  • Национално сдружение на общините.