Сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСл

Важно!

Сигналът следва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Сигналът, който подавате може да е сканирано копие на документ, подписано с КЕП или електронен документ в един от следните формати: *.doc, *.docx (Ms Word), *.xls, *.xlsx (Ms Excel), *.pdf (Adobe Acrobat), *.jpg, *.jpeg(изображения), подписан с КЕП. Подписването на електронния документ може да се извърши със средствата на използвания офис пакет или чрез софтуер за подписване, публично достъпен от сайта на доставчика на удостоверителни услуги.

Подписването с електронен подпис става по два начина:

  • Вграден електронен подпис: оригиналният файл и подписът са заедно в един файл. Типичното файлово разширение е p7m.
  • Отделен електронен подпис: подписът придружава оригиналния файл, т.е. трябва да прикачите zip или rar архив, съдържащ 2 файла - документа и ел. подпис. Типично файлово разширение на ел. подпис е p7s.

Подписаният с електронен подпис сигнал, под формата на файл с формат p7m, или сигнала, придружен с файла на ел. подпис във формат p7s, следва да прикачите към формуляра.

Наличието на всички задължителни елементи в сигнала е предпоставка за успешното разглеждане на сигнала в законовия срок. Липсата на някои от гореизброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на сигнала, но ще забави разглеждането му.

Административният орган има право да изиска от подателя на сигнала да отстрани нередовностите в тридневен срок.

ВНИМАНИЕ!

При липса на правен интерес от страна на заявителя се образува административно производство, като заявителят не получава информация за резултатите от това административно производство.

Пишете ни на кирилица!

Уважаеми граждани,

Официалният език в Република България е българският (чл. 3 от Конституцията на Република България). Съгласно чл. 14, ал. 1 от АПК административните производства по Административнопроцесуалния кодекс се водят на български език. Графичната система на българския книжовен език е кирилицата (Правописен речник).

Законът за транслитерацията се прилага само по отношение на предаване на български географски имена, имена на исторически личности, културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука (чл. 1, ал. 3 от Закон за транслитерацията).

Във връзка с гореизброеното, получени в ИА ГИТ по електронен път искания, сигнали, мнения, предложения и др., при съставяне на които е използвана латиница или друга графична система, различна от кирилицата (освен, ако не са написани на език, различен от български) се считат за неотговарящи на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и не се разглеждат.


ПОЛЕТАТА, ОБОЗНАЧЕНИ СЪС ЗВЕЗДА, СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА

Имена
Контактна информация

Сигналът следва да съдържа следните данни: пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя (виж по-горе) или има прикрепен сканиран сигнала, който е подписан от подателя собственоръчно.

ДАННИ ЗА НАРУШИТЕЛЯ И НАРУШЕНИЕТО

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
15 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, png, gif, jpg, zip, rar, p7s, p7m, p7a, .
  1. При липса на правен интерес - от страна на заявителя се образува административно производство, като заявителят не получава информация за резултатите от това административно производство.
  2. При наличие на правен интерес - Подателят е информиран за изискванията за минимално наличните данни (пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис), които следва да предостави и ако желае да бъде уведомен за предприетите от Инспекцията по труда действия, е необходимо в 3-дневен срок от подаването на сигнала да предостави писмено допълнителна информация, с оглед необходимите изисквания.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.