Работа на български граждани в чужбина

Писменият договор защитава в най-пълна степен правата на работещите българи в чужбина

„В случай, че българите сключат договор директно с работодател в чуждата държава, правомощията на Инспекцията по труда са ограничени единствено до подаване на сигнали до компетентните институции в съответната държава. Нашите сънародници могат да си подадат сигнала към нас, като е важно в него да има подробна информация относно работодателя, мястото и данни за контакт с тях.

Инспекцията по труда напомня правилата за безопасно започване на работа в чужбина

Търсенето на сезонна заетост в чужбина крие рискове от попадане в измамни схеми, поради което със стартирането на активното набиране на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно напомня правата и задълженията на работниците и работодателите.

Командироване на работници в Латвия и портала на системата за уведомяване

Работодател от друга държава-членка на Европейския съюз или на държава от Европейското икономическо пространство, който командирова работник, за да работи в Латвия, има задължение да информира Държавната инспекция по труда, по електронен път

Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“

Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA).

Брошура „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия”

Брошурата е създадена в резултат от съвместния план за действие между ИА ГИТ и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA) в рамките на проект „Еврокомандироване“ (EURODETACHEMENT). В нея се съдържа полезна информация за правата и задълженията на българските работници, командировани на територията на Федерална република Германия в рамките на предоставяне на услуги, и на техните работодатели.