Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ