Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС № 2021 S 137-364641 от 19.07.2021