Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители

№ 2328 в Административния регистър

Наименование - Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители.

Орган, който предоставя услугата: Главният директор на дирекция „Инспектиране на труда“.

Правно основание - чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, Заповед № 294 от 28.12.1996 г. на Министъра на труда и социалната политика и Приложение № 1 към чл. 4 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи.

Заявител: Физически лица, преминали курс на обучение и успешно положили изпит за правоспособност за работа с взривни материали.

Информация за контакт и работно време на Центъра за административно обслужване в Централно управление на ИА ГИТ:

 1. Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000
 2. Работно време: всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
 3. Тел. 070017670 (телефонът се обслужва в работните дни от 09.00 до 17.30 ч.)
 4. Електронна поща: info@gli.government.bg
 5. Подробна информация относно Центъра за административно обслужване: https://www.gli.government.bg/bg/node/11316

Процедура по придобиване на правоспособност за работа с взривни материали:

 • Заверяването на свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители става след преминаване на курс на обучение и успешно полагане на изпит от съответните лица. Курсовете за правоспособност се провеждат от физически или юридически лица (търговци), получили разрешение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за право да организират и провеждат курсове за правоспособност за работа с взривни материали (услуга №2197 в Административния регистър).
 • В изпитната комисия участва служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Резултатът от изпита се оформя в протокол.
 • На успешно издържалите изпита се издават удостоверения за правоспособност, в които се вписват пълните имена на лицето, ЕГН, видът на придобитата правоспособност, номерът и валидността на свидетелството. Задължителен елемент на свидетелствата е снимка на титуляря на свидетелството.
 • Свидетелствата се издават на хартиен носител, подписани от главния директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“ и се заверяват с печата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или се издават като електронно подписани документи, подписани с квалифициран електронен подпис от главния директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“.
 • Свидетелствата се предоставят на провелата обучението и изпита обучителна фирма за предаване на съответните лица срещу подпис.

Срок за изпълнение на услугата: до 7 дни от провеждане на изпита

Срок на действие на документа – 4 години. За лица над 60-годишна възраст свидетелствата са валидни 1 година.

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Проверка на валидността на издадени свидетелства може да бъде направена на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/PublicService/EMCertifiedLicences

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Предметна област, за която се отнася услугата/режимът:

 • Здраве и безопасност при работа
 • Пожарна и пожароопасна дейност

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима - Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез: