Инспекцията по труда се включва в проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация"

Проектът на Института по публична администрация се финансира по Оперативна програма "Добро управление"

ИА "Главна инспекция по труда" започна реализиране на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ с цел развитие на институционалния си капацитет и подобряване на цялостното управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а бенефициент по него е Институтът по публична администрация.

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“.

Моделът CAF улеснява самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите си за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Крайната цел на проекта е изготвяне на вътрешна самооценка на състоянието и възможностите за развитие, която да бъде използвана за подобряване на цялостното изпълнение на дейността на ИА ГИТ.