Относимо към пакета „Мобилност“ законодателство на ниво ЕС, достъпно на български език

Следва да се има предвид, че контролните органи на Инспекцията по труда имат правомощия за осъществяване на специализиран контрол – по отношение на разпоредбите, свързани с работното време, заплащането на труда, командироването.


  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт са въведени промени в правилата за командироване на шофьори при извършване на товарни превози в страните – членки на Европейския съюз. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R1055
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R1054
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1056 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32020R1056
  • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2179 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2021 година относно функционалните елементи на публичния интерфейс, свързан с Информационната система за вътрешния пазар за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R2179
  • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012. Директивата е достъпна на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020L1057