Инспектори по труда и на ИА „Автомобилна администрация“ участваха в съвместни проверки с нидерландски колеги

Съвместни проверки на инспектори по труда и контролните органи в транспорта на България и Нидерландия, в рамките на тяхната компетентност, бяха осъществени в края на март и началото на април 2022 г. с подкрепата и координацията на Европейския орган по труда (ЕОТ). Основен обект на проверките бяха две свързани пътнотранспортни дружества, установени в България и Нидерландия.

В рамките на осъществения контрол бяха изискани за проверка документи, касаещи трудовоправните взаимоотношения между водачите на транспортните средства и работодателите, а именно трудови договори, ред за командироване и условия на труд. По време на проверките бяха изследвани въпроси, свързани със заплащане, работно време, време на управление и почивка, в т.ч. и помещенията предоставени от дружествата за периодите на междудневна и седмична почивка. Съществена част от проведените инспекции беше контролът по спазването на правилата за стабилно установяване, което е свързано с действителното трайно място на дейност на транспортните компании. Нидерландските и българските инспектори провериха също дали са спазени разпоредбите на ADR (превоз на опасни товари чрез автомобилен превоз).  Интервюирани бяха шофьори и представители на дружествата. Контролните органи на двете държави продължават съвместните си действия по проследяване отстраняването на установените нарушения и предотвратяването на бъдещи такива.

Съвместните проверки между българските и нидерландските контролни органи са част от дейността на Европейския орган по труда, чиято роля е да подпомага държавите членки при извършване на съгласувани проверки, в конкретния случай  насочени върху прилагането на социалните аспекти на законодателството в сектора на международния автомобилен транспорт и отстраняване на сериозните нарушения на трудовите и социалните права на работниците в него. Тясното сътрудничество между трудовите, транспортните и полицейските контролни органи, включително на трансгранично ниво, гарантира, че всички важни аспекти, свързани със свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и осигуряване на адекватни условия на труд и социална закрила на водачите са обхванати от контрола.

С все по-разширяващата се мобилност на работната сила съвместните действия на общоевропейско ниво придобиват ключова роля за по-ефективната защита на трудовите и социалноосигурителните права на работещите на територията на Европейския съюз. В това отношение ЕОТ работи в тясно сътрудничество с държавите членки и основните заинтересовани страни в областта на правоприлагането за улесняване на съгласуваните и съвместните инспекции, целящи гарантирането на справедливи условия на труд за водачите, установяването на нередности и противодействие на злоупотребите.

За успешното извършване на съвместните проверки ЕОТ предостави на държавите членки платформа за обсъждане и планиране на инспекциите, финансова подкрепа за пътуването и настаняването, както и услуги за устен превод. Освен това служители на ЕОТ присъстваха по време на проверките на място в обектите на контрол, за да наблюдават действията и да подпомагат държавите членки по случая.

Първите съвместни проверки, в които участваха инспектори по труда от България, координирани и подкрепени от ЕОТ, се осъществиха през септември 2021 г. на територията на Франция с участието на местни контролни органи.