Инспекцията по труда с план за модернизиране на цялостното управление на дейността си

Мерките за подобрение са идентифицирани в доклад за самооценка по проект за въвеждане на обща рамка за оценка в българската администрация

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ изготви План за реализиране на мерките за подобрение, набелязани в доклада за самооценка, извършена в края на 2021 г. по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Мерките трябва да бъдат реализирани поетапно до края на 2023 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а бенефициент по него е Институтът по публична администрация.

С въвеждането на Рамката Агенцията получава инструмент за подобряване на цялостното управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели чрез изготвянето на вътрешна самооценка на състоянието и идентифициране на възможностите за развитие. Качествената самооценка е в основата и на цялостното развитие на институционалния капацитет на всяка администрация.

Според поставените оценки на различните критерии и подкритерии по модела CAF управлението на човешките ресурси и създаване на условия за мотивация и повишаване на удовлетвореността на служителите от тяхната работа е една от областите, в която следва да се предвидят действия за подобрение. Предприемане на мерки за задържане и привличане на служители със специфично образование и знания, необходими за повишаване на качеството на контролната дейност, е друга област за подобрение. Според резултатите от доклада за самооценка следва процесите в Инспекцията по труда да се актуализират и опростяват регулярно при промени в нормативната база или при необходимост. Ефективността на работата да се повишава посредством дигитализация на Агенцията и използване на възможностите за електронен достъп до информация. Разработването и използването на иновативни методи и инструменти за удовлетворяване на специфични потребности на гражданите е друга област, в която организацията трябва да се развива и усъвършенства.

 

Какво представлява моделът CAF?

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“. Този модел улеснява самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите си за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.