Инспекцията по труда участва в международен семинар за информираност на сезонните работници

Представители на ИА „Главна инспекция по труда“ взеха участие във втория семинар по пилотния проект на Европейския орган по труда за информираност на сезонните работници, който се проведе в гр. София. В семинара се включиха представители на държавни органи и социални партньори на държавите – членки на Европейския съюз.

Фокусът на обсъжданите теми бе сезонните работници и в частност младите сезонни работници и начините, по които информацията за трудовите им права достига до тях. Семинарът имаше практическа насоченост и даде възможност да се обмени опит и добри практики между присъстващите, за да може заинтересованите страни да бъдат подготвени успешно да отговарят на предизвикателствата, свързани с все по-увеличаващата се мобилност на работната сила.

В своето изказване към участващите г-жа Цветомила Филипова, заместник изпълнителен директор на ИА ГИТ сподели, че „липсата на опит в осъществяването на трудовите отношения, на достатъчно познания за правата и задълженията, превръща младите работници в една от най-уязвимите групи на пазара на труда. А мобилността допълнително повишава риска за тях от попадане в схеми на трудова експлоатация.  Затова е важно младите работници да получават достъпна и ефективна информация за своите права, задължения и начините, по които могат да потърсят защита. Важно е да бъдат информирани и техните работодатели, които нерядко нарушават закона по-скоро от незнание, а не от нежелание да го спазват“.

Г-жа Филипова благодари на Европейския орган по труда за значимата подкрепа, която оказва за реализирането на всяка амбициозна цел, насочена към гарантиране в най-голяма степен правата на мобилните работници в Европейския съюз.

Дейностите, свързани с младите сезонни работници намират отражение и в „Европейската година на младежта 2022“, с която Европа е заявила своя стремеж младите хора да имат повече и по-добри възможности за бъдещето.

В края на ноември ще се проведе и трети семинар в гр. Братислава, Словакия.