ИА „Главна инспекция по труда“ получи сертификат за „Ефективен CAF потребител“

ИА „Главна инспекция по труда“ получи сертификат за „Ефективен CAF потребител“ на специална конференция, организирана от Института по публична администрация. На събитието, чиято цел беше да се популяризира моделът CAF в администрацията, беше отбелязано, че Инспекцията по труда е сред малкото централни администрации в България, които притежават такъв сертификат.

С поетапното въвеждане на CAF Агенцията получи инструмент за подобряване на цялостното управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните ѝ цели чрез изготвянето на вътрешна самооценка на състоянието и идентифициране на възможностите за развитие. Поставените оценки на различните критерии и подкритерии по модела CAF спомогнаха да се откроят някои управленски и организационни сфери, в които бяха предвидени действия за подобрение. Започнатият процес не само спомогна за усъвършенстване на цялостното управление на Агенцията, но и подобри институционалния ѝ капацитет, за да отговори на специфичните потребности на българските граждани.

Връчването на сертификата е признание за усилията на ръководството на Агенцията и на нейните служители, които взеха активно участие в процеса по внедряване на модела през 2021 г. и 2022 г.

Какво представлява моделът CAF?

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“. Този модел улеснява самооценката на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите си за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.