Инспекторите по труда са установили над 190 000 бр. нарушения през 2022 г.

Сумата на забавените заплати продължава да намалява

 

През 2022 г. контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 42 396 бр. проверки в 34 988 бр. предприятия с над 1.5 млн. заети лица в тях.

Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 191 200. Нарушенията по здравословните и безопасни условия на труд са 96 402 бр., а пo осъществяване на трудовите правоотношения – 93 954 бр. Нарушенията по заплащането на труда остават най-честите от всички, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – 21 701 бр. Това може да се обясни с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушение, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности. Контролните органи на Инспекцията по труда са установили 13 737 бр. нарушения, свързани с възникването на трудовите правоотношения и 10 717 бр. на разпоредбите за разпределението на работното време. По време на проверките са установени 3398 работници и служители, които са полагали труд без сключен трудов договор.

  За всяко установено нарушение инспекторите по труда предприемат мерки за отстраняването му, което от своя страна води и до подобряване на условията на труд в предприятията. През 2022 г. са приложени 184 054 бр. принудителни административни мерки. Образувани са и 9 481 административнонаказателни производства. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 11 млн. лв.

През 2022 г. се запази тенденцията да намалява сумата на забавените заплати спрямо 2021 г. Контролните органи на Инспекцията по труда са установили през м. г.  под 6.1 млн. лв. неизплатени в срок възнаграждения на работници и служители. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 3.7 млн. лв. забавени възнаграждения.

Инспекцията по труда напомня на работещите, че работодателят има задължение да не ги допуска до работните им места преди да им е предоставил екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението му за регистрация в Националната агенция за приходите. По този начин трудовите им права са защитени в най-голяма степен. Всеки може да провери има ли риск да работи недекларирано чрез специален софтуер, разработен от ИА ГИТ по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. На интернет страницата на Агенцията е осигурен пряк достъп до софтуера през банера „Провери дали работиш недекларирано“. До него, както и до други информационни материали, насочени към ползите от декларирането на труда, достъп е осигурен чрез секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“ – Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“