Защита на личните данни

Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ИА ГИТ:

02 8101 701

dpogit@gli.government.bg

------------------------------

Като публична администрация, ИА „Главна инспекция по труда“ е подчинена на правилата на Общия Регламент за защита на личните данни (PRGP) при обработката на лични данни, свързани с дадено физическо лице.

Според чл. 6 на Регламента (“Законосъобразност на данните“), обработването е законосъобразно само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни;

б) обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално, когато субектът на данните е дете.

Обърнете внимание, че е необходимо да бъде изпълнено само едно от горецитираните условия.

Повечето от личните данни, съхранявани от публичните администрации, включително и от ИА ГИТ, обичайно се обработват въз основа на правно задължение или поради това, че те са необходими за изпълнението на задачи от обществен интерес или за упражняването на официално правомощие, предоставено на администрацията.

ИА ГИТ събира и обработва лични данни дотолкова, доколкото е необходимо контролните органи на Агенцията да изпълняват законовите си задължения и официалните си правомощия.

При събирането и обработването на личните данни ние в ИА ГИТ се съобразяваме с основните принципи при обработването им, регламентирани в чл. 5 на Регламента („Принципи, свързани с обработването на личните данни“), като:

  • законосъобразна, добросъвестна и прозрачна обработка;
  • ограничение на целта;
  • свеждане на данните до минимум;
  • точност на данните и при необходимост, запазването им в актуален вид;
  • съхраняване във форма, която позволява идентифициране на субекта на личните данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които същите се обработват;
  • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните.

ИА ГИТ е изпълнила законовото си задължение и е назначила служител по защита на данните (СЗД).

Физическите лица могат да се свържат с нас, за да упражнят своите права, съгласно ОРЗД, за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възразяване, както и да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решение.

Физическите лица имат право да се противопоставят на обработването на лични данни от публичната администрация, позовавайки се на съображения от обществен интерес. Лицата трябва да изложат пред публичната администрация съображения, свързани с тяхната конкретна ситуация.

Публичната администрация може да продължи да обработва данните и по този начин да отхвърли искането им, ако демонстрира убедителни основателни причини за обработването, които имат преимущество пред интересите и правата на физическото лице, или ако данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Публичната администрация трябва да отговори на исканията на физическите лица без ненужно забавяне и по принцип в рамките на 1 месец от получаване на искането. Може да бъде изискана и допълнителна информация, за да се потвърди самоличността на лицето, подало искането. Ако искането бъде отхвърлено, физическото лице трябва да бъде информирано за причините за това и за правото им да подадат жалба до органа за защита на данните и да потърсят съдебна защита.