„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика“

Номер в профила на купувача
36
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предметът на настоящата поръчка е сключването на рамково споразумение с един изпълнител след провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1, от ЗОП, за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Предоставянето на далекосъобщителните услуги е предназначено за минимум 3000 абоната - служители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (ВРБ) и включва всички услуги по стандарт GSM/UMTS (телефонни разговори; съобщения чрез SMS и MMS; предаване на данни; достъп до мобилен интернет и други). Ползваните от служителите на МТСП и на ВРБ мобилни GSM/UMTS телефонни постове трябва да бъдат обособени в група като разговорите между абонатите в групата трябва да се провеждат по аналогичен начин като с останалите абонати на оператора, но да се таксуват по преференциални цени.

Настоящата информация е свързана със сключването на индивидуален договор между ИА ГИТ и БТК ЕАД по рамковото споразумение.

Пълната информация за рамковото споразумение