Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“.

Номер в профила на купувача
39
Вид
публично състезание
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 020 408,164 кВтч. за срок от 24 месеца.