„Доставка на горива чрез карти за безналично плащанеnbsp; за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда “

Номер в профила на купувача
40
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № 3-0006/03.01.2017 г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 09.01.2017 г. в 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда', на адрес: гр. София, бул. 'Княз Ал. Дондуков' № 3, зала № 107, ет. 1.

Дата на отваряне на офертите

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“. Дирекции „Инспекции по труда“, са разположени в 28-те областни града на територията на Република България.