„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

Номер в профила на купувача
56
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 02.02.2018 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда', на адрес: гр. София, бул. 'Княз Ал. Дондуков' № 3, зала № 107, ет. 1.

Линк към публикуваната в ПОП информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Дата на отваряне на офертите

Обект на поръчката е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.