„Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“

Номер в профила на купувача
68
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“. За постигането на целите в рамките на настоящата поръчка следва да бъдат извършени следните дейности:

Дейност 1 - Разработване на софтуер за управление на база данни, която ще групира предприятията според техния рисков потенциал;
Дейност 2 - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ;
Дейност 3 - Тестване на софтуера и корекция при необходимост;
Дейност 4 - Създаване на първоначална база данни на национално ниво;
Дейност 5 - Разработване на процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността на ИА ГИТ.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП