затворена

Изпълнителят следва да създаде и внедри чрез надграждане, информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда и отварянето на продукта към правоимащите потребители, а именно регистрирани земеделски стопани, при запазване на сегашната функционалност на системата, даваща възможност за регистрация на ежедневни трудови договори на място в офиси на Инспекцията по труда, за да продължи обслужването и на земеделски производители, които не разполагат с компютърна техника и нямат достъп до интернет.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-6/02.06.2020 г. - Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Начало: 30.06.2014 г.
Краен срок за достъп до документи: 04.08.2014 г., 17:30 ч.
Краен срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г., 17:30 ч.
Отваряне на офертите: 15.08.2014 г., 13:30 ч.

Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда““ както следва: Изработване и отпечатване на информационни дипляни, Изработване и отпечатване на плакати, Изработване и отпечатване на обозначителни стикери, Изработване и отпечатване на баджове и Отпечатване на рекламни надписи върху осигурени от изпълнителя тефтери, флаш памети, чанти за преносим компютър, химикали и папки клип борд.

Обществената поръчка включва дейности по организиране, логистично осигуряване и провеждане на обученията, планирани в рамките на Компонент 2 на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в т.ч.

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““. Услугата ще се извършва в 27–те областни града (с изключение на Стара Загора) на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Централна администрация в град София и дирекции „Инспекция по труда“.

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хартия- не рециклирана, подходяща за двустранно и цветко копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети), за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“ както следва,

1. Застраховка “Автокаско“, валидна за територията на Република България на 129 броя автомобила за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата документация към публичната покана);