Европейско изследване на предприятията по отношение на новите и появяващи се рискове (ESENER)

В общоевропейското проучване на учрежденията, провеждано от EU-OSHA, към управителите и представителите по здравето и безопасността на работниците са отправени въпроси относно начина, по който рисковете за здравето и безопасността се управляват на работното им място, като се обръща особено внимание на по-новите „психо-социални“ рискове, като например стрес, свързан с работното място, насилие и тормоз. Целта на проучването е да осигури съдействие на работните места в Европа с цел по-ефективно третиране на здравето и безопасността и да допринесе за здравето и благополучието на служителите. За тази цел то осигурява на създателите на политики сравнима между държавите информация, която е подходяща за изготвяне и прилагане на нови политики в тази област.

Проучването, което включва приблизително 36 000 анкети и 31 държави, се ползва с подкрепата на правителства и социални партньори на европейско равнище. За EU-OSHA този проект представлява една от най-важните инициативи до днес и се очаква да осигури ценна информация, която да се използва в продължение на няколко години.

Подпомагане на създателите на политики

Чрез рамковата Директива 89/391/EИО и нейните индивидуални директиви законодателството на Европейския съюз осигурява необходимото за работниците в Европа, за да се ползват от високи равнища на здраве и безопасност на работното място. Изпълнението на тези разпоредби се различава между държавите, а практическото им приложение варира според сектора, категорията на работниците и размера на предприятието. Все по-важните „появяващите се“ рискове, като стрес, насилие и тормоз, ясно попадат в обхвата на съществуващата регулаторна рамка, но въпреки това са предизвикателство за създателите на политики при разработването на ефективни превантивни мерки.

Чрез въпросите, задавани директно към управителите и работниците относно начина, по който се управлява безопасността и здравето на работното място (БЗР), ESENER има за цел да установи важните фактори за успех и да подчертае главните пречки пред ефективното предотвратяване. Проучването изследва какво на практика правят предприятията, за да управляват здравето и безопасността; какви са главните причини за предприемане на действия, какво ги затруднява и каква помощ им е необходима. Освен че се разглежда като цяло управлението на БЗР, се изучава и подходът на предприятията към управлението на психо-социалните рискове.

Появяващите се рискове от рода на стрес, насилие и тормоз на работното място, представляват значително предизвикателство пред предприятията и изискват ефективни мерки от страна на създателите на политики. Резултатите от проучването ще подобрят ефективността на превантивните действия, като спомогнат да се гарантира тяхната всеобхватност, насоченост и фокусираност върху ключовите въпроси.

Участието на работниците е друг аспект от управлението на безопасността и здравето при работа и е описано от ESENER. С отделна анкета, насочена към представителите по здравето и безопасността, резултатите обрисуват всеобхватна картина на естеството и обхвата на участие на работниците в управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) и подчертават колко е важно участието на работниците като фактор за успешното изпълнение на превантивни мерки на равнище работно място.

Подпомагане на изследователите

Резултатите от проучването предоставят някои незабавни и ясни послания; въпреки това много от най-важната за създателите на политики информация ще се набави след по-подробни анализи. С помощта на приблизително 53 въпроса „по същество“ в анкетата с управителите и още 34 в анкетата с представителите по здравето и безопасността изследователите играят ключова роля в тълкуването на данните, събрани чрез ESENER.

Проучването предоставя на изследователите съпоставими данни, които позволяват да се извърши по-добър анализ по размер на сектор или клас, например на подходите за предотвратяването, мненията за безопасността и здравето или участието на работниците в Европа. Данните от 36 000-те анкети ще бъдат достъпни за изследователите безплатно (вж. раздела „Допълнителна информация“).

Информация за резултатите от задълбочените анализи на данните на ESENER е налична в раздел публикации.

Методологията и спецификациите, използвани от ESENER, съответстват на тези, използвани в проучванията на учрежденията на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Подпомагане на работните места

Макар че главните предимства от ESENER за работните места следва да се произлизат от по-добра намеса на създателите на политики, предприятията могат да използват въпросите от проучването директно на равнището на работното място, за да създадат критерий и да сравнят собствените си практики по управление на БЗР с тези по отношение на размера тяхната страна, сектор или клас.

Подпомагане на други дейности на Агенцията

Като най-важният доставчик на информация за безопасността и здравето при работа на европейско равнище, EU-OSHA ще използва резултатите от ESENER, за да фокусира своите кампании по-ефективно върху ключовите въпроси за предприятията. Европейската кампания за 2008 г.—2009 г. по-специално извлече полза от актуализирана информация относно начина, по който предприятията на практика извършват оценка на риска, и от установените нужди от подкрепа и основните срещнати трудности.