При бедствие Кодексът на труда предвижда обезщетение за работещите, които не могат да стигнат до работното си място

Във връзка с обявеното бедствено положение в община Царево заради наводнението, Главна инспекция по труда напомня на работещите, които не могат да се явят на работа, че имат право на обезщетение. Според Кодекса на труда работодателят трябва да им изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са били възпрепятствани да работят, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. В случай че работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение. Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.

Кодексът на труда допуска полагането на извънреден труд при няколко положения.  Едно от тях е при предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия. В тези случаи извънредният труд се заплаща по общия ред, описан от законодателя, т.е. работодателят трябва да плати повече за извънредните часове, положен труд, както следва: за работа през работните дни се заплаща 50 на сто, за работа през почивните дни се заплаща с увеличение от 75 на сто, а работата по време на официалните празници се заплаща със 100 на сто увеличение.