Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения изплатиха работодатели за месец

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, изплатиха работодателите по време на извънредната кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати. Тя беше организирана в периода 05.09.2023 г. – 05.10.2023 г., като основната ѝ цел бе да се намали размерът на установените, но неизплатени дължими трудови възнаграждения в предприятията, които са обхванати от контролната дейност на Агенцията. Сумата на установените забавени възнаграждения по време на кампанията е 2 млн. лв.

В рамките на кампанията контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 417 бр. проверки, почти половината от които в обекти на контрол извън областните центрове. Проверените предприятия са предимно микро- и малки, с 13 200 работници и служители. Констатирани са общо 2349 бр. нарушения на трудовото законодателство. От тях 1499 бр. са в областта на осъществяването на трудовите правоотношения.

Установените нови нарушения по заплащането на труда са 724 бр., основна част от които отново са свързани със забавяне на изплащането на дължими трудови възнаграждения – 498 бр. На следващо място са констатираните нарушения по работното време, почивките и отпуските – 208 бр. По време на проверките са установени 20 случая на работници, полагащи труд без сключени писмени трудови договори.

За отстраняване на констатираните по време на кампанията нарушения контролните органи на Инспекцията по труда са приложили 2241 бр. принудителни административни мерки, в т.ч. са дадени 198 бр. предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Съставени са 127 акта за установяване на административни нарушения, в т.ч. 49 бр. за неизпълнени предписания и 21 бр. по заплащането на труда. 

Най-често неизплащането на дължимите трудови възнаграждения засяга предприятия, които не развиват дейност или са я прекратили, както и такива в процедура за обявяване в несъстоятелност. Възнаграждения и обезщетения бавят и работодатели, които нямат финансови средства поради междуфирмена задлъжнялост, липса на обороти, наложени запори и др. Честа причина са и споровете между страните по трудово правоотношение във връзка с полагане на нощен и извънреден труд и труд на официален празник. Друга предпоставка е прехвърляне на дружеството на безимотни лица или собствеността е на граждани на трети страни, което възпрепятства предприемането на принудителни административни мерки.

В единични случаи е установено, че забавянето на изплащането на дължими трудови възнаграждения е без конкретна причина - лоша практика, въведена от работодателя, обслужваща собствените му интереси, с цел задържане на работната сила, „безлихвено кредитиране“ от страна работещите към работодателя и др.

Инспекцията  по труда апелира работещите да подават своевременно сигнали в Инспекцията по труда при нарушаване на трудовите им права, което може да става на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/505/node/11316

Превенцията на различните форми на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на Главна инспекция по труда. Повече информация за основните трудови права и задължения на работещите е публикувана в разработените информационни материали за кампанията „Достоен труд – от теб зависи“. Тя е част от трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.

Материалите, които са под формата на видео и брошури, са свободно достъпни в сайта на Агенцията

https://www.gli.government.bg/bg/node/11825

https://www.gli.government.bg/bg/node/11819